Phí giao dịch giao ngay
Phí giao dịch tương lai
Cảnh báo

• Phí suất của giao dịch tiền mặt và giao dịch đòn bẩy bằng nhau và có chung các điều kiện mức;

• Tính toán độc lập phí suất và điều kiện mức của giao dịch hợp đồng vĩnh cửu;

• Phí suất thủ tục của cặp giao dịch UAT/USDT được tính theo mức 0,2%;

• Tỷ lệ hoa hồng cho các cặp giao dịch ASDP / USDT được tính là 1%.

Đăng nhập để kiểm tra Cấp bậc VIP

Phương thức tính cấp độ VIP

• AscendEX áp dụng cấu trúc phí giao dịch VIP theo cấp bậc. Các cấp bậc VIP có chiết khấu so với phí giao dịch cơ bản và dựa trên khối lượng giao dịch 30 ngày (bằng USDT) và nắm giữ ASD mở khóa trung bình 30 ngày.

• Khối lượng giao dịch 30 ngày (bằng USDT) sẽ được tính toán hàng ngày vào 0:00 UTC dựa trên giá trung bình hàng ngày của mỗi cặp giao dịch.

• Lượng nắm giữ ASD mở khóa trung bình 30 ngày sẽ được tính toán hàng ngày vào 0:00 UTC dựa trên khoảng thời gian nắm giữ trung bình của người dùng.

• AscendEX sẽ chụp nhanh khối lượng giao dịch và lượng nắm giữ ASD mở khóa trong các tài khoản phụ của người dùng hàng ngày vào lúc 0:00 UTC và tổng hợp cùng từng tài khoản chính.

Phí VIP của Tài khoản phụ

Cấp bậc VIP của mỗi tài khoản chính sẽ được xác định bằng khối lượng giao dịch 30 ngày và lượng nắm giữ ASD mở khóa trung bình 30 ngày của tài khoản chính và các tài khoản phụ. Mức phí VIP đối với các tài khoản phụ hiện có sẽ theo mức phí VIP của từng tài khoản chính.

Đang tải...

Đang tải...